JAVORKU.zirafa.sk, tréningová hala na ul. V. Javorku v Žiline

O hale - riešenia

Z funkčného hľadiska ide o objekt telocvične využívanej na športové účely a na kolektívne športy halového charakteru. Tomuto poslaniu je aj prispôsobené riešenie objektu s príslušným zázemím. Hlavný vstup je z južnej strany zo závetria a spevnenej plochy. Hneď za hlavným vchodom je zádverie, kde je situovaná vrátnica. Hlavným komunikačným ťahom je chodba po celej dĺžke zázemia, z ktorej je prístup nielen do šatní, WC a ostatných miestností zázemia, ale i do haly telocvične. Oproti hlavného vstupu na opačnom konci chodby je situovaný únikový východ. Zo strany hlavného vchodu - z južnej strany je situovaný aj vchod do kotolne. Za vrátnicou je riešený sklad športového náradia. Za ním nasledujú šatne pre mužov spolu s umyvárňou, ktorá je prístupná z obidvoch mužských šatní. Medzi šatňami je situované WC pre mužov. Za šatňami pre mužov je situovaná miestnosť pre učiteľa resp. rozhodcu spolu so sociálkami pre učiteľa, ktoré sú priamo prístupné z jeho miestnosti. V tejto časti prístavby je situovaná miestnosť pre upratovačku a tiež aj WC pre imobilných, ktoré môže slúžiť súčasne aj ako hygienická kabínka pre ženy. Miestnosť pre upratovačku ako aj WC pre imobilných sú prístupné priamo z chodby. Nasledujú obojstranné šatne pre ženy spolu s umyvárňou, medzi ktorými sa nachádzajú WC pre ženy. Vstup do haly telocvične je pomocou dvoch dvojkrídlových dverí. V časti chodby - trakty 5-6, 6-7, 7-8 sú vynechané dva rady PUR panelov, pre možnosť sledovania hry z chodby. V tejto časti bude realizovaná zábrana zo siete.
Z technického hľadiska ide o novostavbu postavenú v školskom areáli pri ZŠ na ul. V. Javorku v Žiline. Objekt je jednopodlažný a ide o samostatne stojacu budovu.. Funkčne sa objekt delí na časť haly a časť zázemia so sociálnymi zariadeniami. Hlavným nosným systémom stavby je oceľová konštrukcia. Založenie stavby vzhľadom na základové pomery bude realizované na základových pätkách. Zakladanie budú dopĺňať základové prahy so základovými pásmi. Opláštenie haly bude pomocou PUR panelov hrúbky 80 mm. Zastrešenie bude väzníkovou konštrukciou. Ako krytina a súčasne aj strešný plášť budú použité strešné PUR panely hr. 100 mm. Opláštenie prístavby bude realizované ako výplňové murivo oceľovej nosnej konštrukcie. Výplňové murivo z tvárnic Ytong bude zateplené KZS hr. 50 mm. Podhľady v časti zázemia budú riešené ako zavesené sadrokartónové so zateplením. V závetrí budú miesto SA dosiek použité cetris dosky. Priečky a deliace konštrukcie v zázemí budú murované z tvárnic a dosiek Ytong. Podlahové konštrukcie a obklady sú prispôsobené účelom jednotlivých miestností a ich riešenie je zrejmé z výkresovej dokumentácie a technickej správy.
Architektonické riešenie vychádza z účelu objektu a z miestnych regulatívov a taktiež z pripomienok hlavného architekta mesta. Základný tvar sedlovej strechy je z pohľadu architektúry odstránený realizovaním predsadenej atiky po celom obvode objektu, čo vytvára dojem akoby bol objekt s rovnou strechou. Farebné riešenie objektu je jednoduché a jednofarebné a vychádza z predpokladu a požiadaviek investora i architekta mesta, že na objekte budú po realizácií inštalované nápisy príp. reklamné pútače, ktoré objekt farebne oživia a dajú mu farebné riešenie oživujúce samotný objekt i okolie.
Úroveň ±0,000 je situovaná na úroveň podlahy I. NP - cca 150 - 200 mm nad jestvujúci terén na úroveň 355,60 nm Bpv.
Teplotechnické riešenie je v súlade s STN 73 0540-2. Riešenie osvetlenia ostáva zachované - priame osvetlenie denným svetlom. Vetranie taktiež ostáva priame.

Komentáre (0)

Žiadne príspevky.

Pridať príspevok

[tucny]tučný text[/tucny] [kurziva]kurzívka[/kurziva] [podciarknut]podčiarknutý text[/podciarknut] :-) :)) :-D :-( :*( ;-) :[ 8-O *super* *ups* *ee* :-!

Posledné z galérie

   
  
   

   
  
   

Najnovšie blogy

CVČ Žirafa Žilina Mesto Žilina ŠportCentrum
© 2009 created by Adam Krupa, superhry, all rights reserved for www.zirafa.sk